POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest firma Polka Studio.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych.

3. Odbiorcami danych osobowych Zamawiających mogą być:

a) w przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) w przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Sklep wykorzystuje adresy IP internautów odwiedzających strony Sklepu w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do analiz statystycznych.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania Zamówienia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Polka Studio Paulina Kundzicz z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej przy ul. 3 Maja 2, 16-200 Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie, Polska („Administrator”). W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Pauliną Kundzicz, e-mail: bok@polka-studiografiki.pl, tel. 506 535 907

1. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie się odbywać w poniższych celach w oparciu o poniższe podstawy prawne.

a) w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli Zamawiającego, jako realizacji praw osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora, korzystania z portalu i nabywania produktów sprzedawanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
b) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
c) w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
d) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizacji zawartej umowy na dostawy – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora).
e) w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o uwagi na ich temat i zainteresowania Zamawiającego, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) w celu badania satysfakcji Zamawiającego będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Zamawiającego, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda;
i) w celu oferowania Zamawiającemu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda;

2. Powierzone dane nie będą przekazywane do krajów trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

3. Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane:

a) w celach opisanych w pkt (1) w lit. a.-c. i f. powyżej przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub dochodzenia roszczeń przez Ciebie określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego;
b) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt (1) lit. d powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych;
c) w celach opisanych w pkt (1) lit. e, g powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej;
d) w celach opisanych w pkt (1) lit. h. – i. powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie;

4. Dane osobowe Zamawiającego mogą zostać udostępnione pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, kurierskich, księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie i dystrybucję i wysyłkę produktów, prowadzenie kampanii marketingowych, przygotowanie i dystrybucję newslettera oraz właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

5. Zamawiający ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będzie mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy nabycia produktów i ich dostarczenia. Brak podania danych osobowych będzie powodował niemożliwość świadczenia usług lub sprzedaży/dostarczenia produktów w ww. zakresie (nie dotyczy celów opisanych w pkt (1) lit. h i i powyżej.

8. Dane osobowe Zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu.