REKLAMACJA i ZWROT TOWARU

REKLAMACJA TOWARU

 1. Zamawiający może dokonać reklamacji otrzymanych artykułów, jeżeli stwierdzi ich wadliwość lub niezgodność ze złożonym zamówieniem (w trybie reklamacji Zamawiający nie może żądać dokonania zmian i poprawek w zaakceptowanym wzorze oraz w podanej przez Zamawiającego treści tekstu). 
 2. W celu dokonania Reklamacji Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem podając imię, nazwisko Kupującego, nr Zamówienia, nazwę Produktu, dokładny opis stwierdzonej wady. Reklamacje dotyczące Produktów, prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

– wypełniony formularz reklamacyjny, 

– oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury)

 1. Sklep w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poinformuje Zamawiającego o sposobie jej rozpatrzenia.

 2. W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem przewoźnika lub firmy kurierskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem przewoźnika lub firmy kurierskiej. Reklamacje rozpatrywane będą więc jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika przewoźnika lub firmy kurierskiej.
 3. W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem przewoźnika lub firmy kurierskiej mają zastosowanie procedury reklamacyjne odpowiednie dla danej firmy spedycyjnej.
 4. W przypadku niedotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy), wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) przedmiotu ponosi Zamawiający.
 5. O ewentualnych brakach Reklamacji Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem zostaną przesłane Zamawiającemu informacje, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Produktów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na adres siedziby Sklepu i na koszt Sklepu.
 7. Informujemy jednocześnie, iż Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 8. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt.

 

ZWROTY – ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamawiający, który zawarł Umowę Sprzedaży nie ma możliwości zwrotu produktu, ponieważ produkt jest personalizowany i wykonywany specjalnie pod zamówienie Zamawiającego.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje również Zamawiającemu w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które Zamawiający pobrał na swój komputer.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Produktów.