REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.POLKA-STUDIOGRAFIKI.PL

I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z www.polka-studiografiki.pl, Sklepu internetowego należącego do firmy Polka Studio Paulina Kundzicz z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej przy ul. 3 Maja 2, 16-200 Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie, Polska, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5451770702, REGON: 526280498.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym www.polka-studiografiki.pl. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego powinien zapoznać się z jego postanowieniami.

 

II – DEFINICJE

 

 1. Sklep – sklep internetowy www.polka-studiografiki.pl prowadzony przez firmę Polka Studio Paulina Kundzicz z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej przy ul. 3 Maja 2, 16-200 Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5451770702, REGON: 526280498. Za pośrednictwem Sklepu Zamawiający może składać Zamówienia.

 2. Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 3. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 4. Zamawiający – użytkownik Sklepu, będący Osobą Prywatną lub Przedsiębiorcą.

 5. Osoba Prywatna – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 7. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Polka Studio Paulina Kundzicz z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej przy ul. 3 Maja 2, 16-200 Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5451770702, REGON: 526280498.

 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Produkty do zakupu, i w którym Zamawiający ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.

 11. Umowa Sprzedaży – procedura prowadząca do sprzedaży, czyli do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą. Umowa Sprzedaży przeprowadzana jest on-line za pośrednictwem Sklepu www.polka-studiografiki.pl, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia i prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

III – WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

 3. Wszystkie podane ceny w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

 4. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

 5. Zamawiający odpowiedzialny jest za prawidłowość danych podanych przy składaniu Zamówienia.

 6. Zamawiający oświadcza, że podaje swoje dane dobrowolnie.

 7. W procesie składania Zamówienia Zamawiający podaje pełny adres, na który powinny zostać wysłane zamówione Produkty.

 8. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Zamawiający zobowiązany jest do ich natychmiastowej aktualizacji. Za skutki podania nieaktualnych danych odpowiada Zamawiający.

 9. Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych przez Sprzedawcę, w celu obsługi Umowy Sprzedaży, polepszenia jakości świadczonych usług, a także w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 10. Każde złożone Zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest zobowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.

 11. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Zamawiającego dane będą niepełne.

 12. Podczas zakupu indywidualnego projektu na zamówienie przygotowanie projektu wynosi do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu opłacenia zamówienia + dostarczenia niezbędnych plików do procesu projektowania (np. przesłania logo lub treści). W przypadku niemożliwości dotrzymania powyższego terminu z przyczyn niezależnych, Zamawiający zostanie poinformowany o tym wraz z podaniem nowego terminu przygotowania projektu.

 13. Podczas zakupu gotowego wzoru z personalizacją, Zamawiający przekazuje wszelkie potrzebne dane, które Sklep aktualizuje w zakupionym projekcie i w ciągu 2 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu opłacenia zamówienia + dostarczenia niezbędnych plików do procesu projektowania (np. przesłania logo lub treści). W przypadku niemożliwości dotrzymania powyższego terminu z przyczyn niezależnych, Zamawiający zostanie poinformowany o tym wraz z podaniem nowego terminu przygotowania projektu.

 14. Realizacja zamówienia nastąpi dopiero po zaakceptowaniu projektu. Akceptacja oznacza zatwierdzenie całości projektu do druku, zarówno pod kątem graficznym, jak i tekstowym. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych w projekcie. Odpowiedzialność za wszelkie błędy literowe spoczywa po stronie sprawdzającego materiał przesłany do akceptacji. Firma Polka Studio nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju błędy literowe/graficzne. Zaakceptowany przez Zamawiającego i wydrukowany przez Sklep projekt nie podlega reklamacji. Całościowy koszt związany z ponownym drukiem ponosi Zamawiający.

 15. Sklep nie przyjmuje rezygnacji z zamówienia po wykonaniu i przesłaniu projektów do akceptacji.

 16. Czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju produktu. W opisie każdego produktu jest podany czas potrzebny na jego wyprodukowanie, wysyłka następuje w ten sam lub najbliższy dzień roboczy. Jeżeli w obrębie jednego zamówienia jest realizowanych kilka różnych produktów – czas wysyłki całości będzie wyznaczał produkt z najdłuższym terminem realizacji. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

 

IV – WYMOGI TECHNICZNE

 

 1. Do korzystania ze Sklepu potrzebne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. 

 2. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Zamawiającego.

 3. Do złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

 

V – PRODUKTY

 

 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Towary sprzedawane w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od Towarów, które są prezentowane na zdjęciach.

 

 

VI – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Opisy Produktów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (informację handlową), a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składając Zamówienie składa ofertę kupna wskazanego Produktu za cenę i o cechach określonych w opisie Produktu.

 2. Zamawiający może składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Sklep realizuje Zamówienia złożone w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:30 do 16:30 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:30, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Zamawiający:

 • wybiera Produky, którym jest zainteresowany, uzupełnia formularz, a następnie klika przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” znajdujący się przy danym Produkcie,

 • przechodzi do „KOSZYKA” , który znajduje się w prawnym górnym rogu strony internetowej Sklepu;

 • wybiera sposób dostawy;

 • przechodzi do „KASY”, a następnie wypełnia formularz wysyłki poprzez wpisanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, adresu poczty elektronicznej, numer telefonu oraz opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury sprzedaży;

 • potwierdza sposób dostawy oraz formę płatności;

 • wybiera przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Zamawiającego Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek.

 2. Po złożeniu Zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia Zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Zamawiającego zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

 

VII – CENA TOWARÓW

 

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zwolnione z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Zamawiającego sposobu płatności i dostawy.

 2. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie cena za Produkt oraz koszty dostawy Produktu.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 5. Cena Produktu nie obejmuje pliku z projektem do druku w innej drukarni. Sklep oferuje gotowy, wydrukowany Produkt.

 

 

VIII – SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatności elektroniczne (obsługiwane przez Przelewy24)

 • Płatność przelewem na konto Sklepu

 1. Koszty związane ze zleceniem przelewu za zamówienie ponosi Zamawiający – również w przypadku zamówień opłacanych przelewem z zagranicznych banków. Kwota wpływającą na konto Sklepu musi być równa kwocie określonej w zamówieniu. 

 2. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Zamawiający nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni tytułu dokonanej wpłaty.

 3. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nie zostanie dokonana wpłata należności, Sklep wezwie Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, do dokonania wpłaty w terminie 7 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu od umowy odstąpi, przesyłając Zamawiającemu pocztą elektroniczną stosowne oświadczenie.

 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 

IX – WYSYŁKA I DOSTAWA

 

 1. Wysyłka zamówionych Produktów jest dokonywana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.

 2. Wysyłający dokłada najwyższej staranności w zapakowanie zamówionych artykułów.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia przesyłek (który jest uzależniony od działalności przewoźników, firmy kurierskiej).

 4. Przesyłek za pobraniem nie wysyła się.

 5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Zamawiający powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku uszkodzenia przesyłki Zamawiający powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Zamawiającego i kuriera.

 

X – REKLAMACJA TOWARU

 

 1. Zamawiający może dokonać reklamacji otrzymanych artykułów, jeżeli stwierdzi ich wadliwość lub niezgodność ze złożonym zamówieniem (w trybie reklamacji Zamawiający nie może żądać dokonania zmian i poprawek w zaakceptowanym wzorze oraz w podanej przez Zamawiającego treści tekstu). 

 2. W celu dokonania Reklamacji Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem podając imię, nazwisko Kupującego, nr Zamówienia, nazwę Produktu, dokładny opis stwierdzonej wady. Reklamacje dotyczące Produktów, prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

– wypełniony formularz reklamacyjny, 

– oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury)

 1. Sklep w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poinformuje Zamawiającego o sposobie jej rozpatrzenia.

 2. W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem przewoźnika lub firmy kurierskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem przewoźnika lub firmy kurierskiej. Reklamacje rozpatrywane będą więc jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika przewoźnika lub firmy kurierskiej.

 3. W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem przewoźnika lub firmy kurierskiej mają zastosowanie procedury reklamacyjne odpowiednie dla danej firmy spedycyjnej.

 4. W przypadku niedotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy), wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) przedmiotu ponosi Zamawiający.

 5. O ewentualnych brakach Reklamacji Zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem zostaną przesłane Zamawiającemu informacje, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Produktów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na adres siedziby Sklepu i na koszt Sklepu.

 7. Informujemy jednocześnie, iż Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 8. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt.

 

XI – ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zamawiający, który zawarł Umowę Sprzedaży nie ma możliwości zwrotu produktu, ponieważ produkt jest personalizowany i wykonywany specjalnie pod zamówienie Zamawiającego.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje również Zamawiającemu w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które Zamawiający pobrał na swój komputer.

 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Produktów.XII – DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest firma Polka Studio.

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych.

 3. Odbiorcami danych osobowych Zamawiających mogą być:
  a) w przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) w przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Zamawiającego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Sklep wykorzystuje adresy IP internautów odwiedzających strony Sklepu w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do analiz statystycznych.

 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 6. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania Zamówienia.

XIII – KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Polka Studio Paulina Kundzicz z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej przy ul. 3 Maja 2, 16-200 Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie, Polska („Administrator”). W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Pauliną Kundzicz, e-mail: bok@polka-studiografiki.pl, tel. 506 535 907

 1. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie się odbywać w poniższych celach w oparciu o poniższe podstawy prawne.
  a) w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli Zamawiającego, jako realizacji praw osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora, korzystania z portalu i nabywania produktów sprzedawanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
  b) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
  c) w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
  d) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizacji zawartej umowy na dostawy – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora).
  e) w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o uwagi na ich temat i zainteresowania Zamawiającego, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  g) w celu badania satysfakcji Zamawiającego będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  h) w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Zamawiającego, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda;
  i) w celu oferowania Zamawiającemu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda;

 2. Powierzone dane nie będą przekazywane do krajów trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 3. Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane:
  a) w celach opisanych w pkt (1) w lit. a.-c. i f. powyżej przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub dochodzenia roszczeń przez Ciebie określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego;
  b) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt (1) lit. d powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych;
  c) w celach opisanych w pkt (1) lit. e, g powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej;
  d) w celach opisanych w pkt (1) lit. h. – i. powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie;

 4. Dane osobowe Zamawiającego mogą zostać udostępnione pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, kurierskich, księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie i dystrybucję i wysyłkę produktów, prowadzenie kampanii marketingowych, przygotowanie i dystrybucję newslettera oraz właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

 5. Zamawiający ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

 6. Jeżeli Zamawiający uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będzie mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.

 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy nabycia produktów i ich dostarczenia. Brak podania danych osobowych będzie powodował niemożliwość świadczenia usług lub sprzedaży/dostarczenia produktów w ww. zakresie (nie dotyczy celów opisanych w pkt (1) lit. h i i powyżej.

 8. Dane osobowe Zamawiającego nie będą podlegały profilowaniu.XIV – POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu, Zamawiający może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. 

 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. 

 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 

 

XV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie.

 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 5. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu, należy go interpretować w taki sposób, aby jego wykładnia była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.